Moduly

Modularita programu Terra Desktop umožňuje používateľom postupné budovanie informačného systému a zakúpenie len modulov, ktoré využijú.

Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov, vo formátoch FÚVI a VGI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Mapy
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie PÚ
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel RNS, RPS pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely RNS, RPS
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Modul Dokumenty
 • pripojenie súboru - dokumentu v počítači
 • uloženie fotografií v databáze
 • správa rastrových máp, ortofoto
 • prezeranie protokolov, stavu databázy
Modul Územie
 • prehľad územnosprávneho členenia SR
 • kraje, okresy, obce, časti obcí, katastrálne územia
 • zobrazenie v mape
Modul Pozemky
 • generovanie mapy druhov pozemkov z katastrálnej mapy
 • farebné zvýraznenie plôch
 • členenie parciel podľa druhov pozemkov
 • podklady pre daň z nehnuteľností
Modul Územný plán
 • vhodné pre vektorové mapy územných plánov
 • údaje o funkčnom využití
Modul Technická mapa
 • vhodné pre vektorové technické mapy
 • informácie o vedeniach a zariadeniach technickej mapy
Modul Komunikácie
 • pasport komunikácií a dopravného značenia
 • vektorová mapa ciest, úsekov, chodníkov, parkovísk
 • evidenia parkovacích miest
Modul Zeleň
 • evidencia a pasportizácia zelene
 • správa údržby a ochrany zelene
 • zobrazenie objektov zelene v mape
Modul Mobiliár
 • pasport mobiliára
 • evidencia košov, lavičiek, reklamných stojanov, stánkov a pod.
Modul Majetok
 • evidencia majetku aj v rôznych kat. územiach
 • import nehnuteľného majetku z modulu Kataster
 • parcely, stavby, byty
 • generovanie zmlúv pre nájmy, prevody
Modul Zmluvy
 • evidencia kúpnych a nájomných zmlúv
 • väzba na iné moduly
Modul Cintorín
 • komplexná evidencia hrobov, zosnulých a nájomcov
 • tvorba a správa nájomých zmlúv na hrobové miesta
Modul ROEP
 • jedinečný nástroj na analýzu a kontrolu návrhu registra
 • import súborov ROEP - FÚVI, VGI
 • všetky zostavy ROEP podľa MN
 • prezeranie údajov parciel, vlastníkov, zobrazenie v mape
 • prehľady, výbery vlastníkov, správcov